Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+2 votes
198 views

Όταν κάνω push ένα commit στο git αυτό ανανεώνεται στο Upsource. Υπάρχει τρόπος να φαίνεται ότι αυτό το commit στο Upsource συνδέεται με ένα συγκεκριμένο issue στο YouTrack και αν ναι πώς;

in saas by (180 points)
edited by | 198 views

1 Answer

+1 vote

Νομίζω ότι η απάντηση βρίσκεται σε αυτό.

by (9.5k points)

301 questions

289 answers

288 comments

793 users