Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+2 votes
81 views

Όταν κάνω push ένα commit στο git αυτό ανανεώνεται στο Upsource. Υπάρχει τρόπος να φαίνεται ότι αυτό το commit στο Upsource συνδέεται με ένα συγκεκριμένο issue στο YouTrack και αν ναι πώς;

in saas by (180 points)
edited by | 81 views

1 Answer

+1 vote

Νομίζω ότι η απάντηση βρίσκεται σε αυτό.

by (9.4k points)

264 questions

256 answers

274 comments

2.9k users