Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
129 views

Το αρχείο, που θα αποθηκεύεται το token, είναι διαφορετικό για κάθε διαπιστευμένο χρήστη?

in softeng by (350 points) | 129 views

1 Answer

0 votes

Αν εννοείς το όνομά του, δεν χρειάζεται γιατί σε κάθε χρήστη θα κατεβαίνει στο δίσκο του χρήστη. Δεν έχει νόημα να είναι διαφορετικό το όνομά του.

by (6.6k points)

261 questions

253 answers

274 comments

2.9k users