Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
133 views

Το αρχείο, που θα αποθηκεύεται το token, είναι διαφορετικό για κάθε διαπιστευμένο χρήστη?

in softeng by (350 points) | 133 views

1 Answer

0 votes

Αν εννοείς το όνομά του, δεν χρειάζεται γιατί σε κάθε χρήστη θα κατεβαίνει στο δίσκο του χρήστη. Δεν έχει νόημα να είναι διαφορετικό το όνομά του.

by (8.5k points)

294 questions

280 answers

287 comments

3.0k users