Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
72 views

Τη στήλη που δείχνει εάν ένα pass είναι home η visitor μπορούμε να την εισάγουμε απευθείας στη βάση ή πρέπει να το υπολογίζουμε μόνοι μας απο τα στοιχεία των πινάκων?

in softeng by (470 points) | 72 views

1 Answer

0 votes

Αν και θεωρητικά είναι υπολογιζόμενο πεδίο, είναι ευκολότερο να αποθηκεύεται στη βάση. Αρκει να μην μπορεί να μεταβληθεί με τρόπο που η εγγραφή να είναι ασυνεπής δηλ να εμφανίζεται πχ μια διέλευση ως home ενώ δεν είναι, ή το αντίστροφο.

by (8.8k points)

298 questions

287 answers

287 comments

3.2k users