Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
74 views

Έχουμε μία απορία σχετικά με τη διαδικασία της διέλευσης ενός οχήματος. Οι λειτουργίες prepareChargeRecord, tmpStoreChargeRecord και commitChargeRecord υπονοούν την ύπαρξη ενός πίνακα "charge record". Όμως, στη βάση μας ξέρουμε σίγουρα ότι πρέπει να αποθηκεύουμε έτσι κι αλλιώς τις πληροφορίες των διελεύσεων, οπότε όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται για το charge record υπάρχουν ήδη στη βάση (θα μπορούσε το "charge record" να είναι ένα view πάνω στους πίνακες της βάσης).

Άρα οι λειτουργίες που ανέφερα στην αρχή πρέπει να γίνουν κυριολεκτικά (δηλ. να φτιάχνυομε και να στέλνουμε charge records) ή μπορούμε να στέλνουμε passes και να συνάγουμε τα charge records όταν τα χρειαζόμαστε;

in softeng by (230 points) | 74 views

1 Answer

0 votes

Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το αποφασίσετε εσείς. Και τα δύο που αναφέρετε μπορεί να γίνουν, όπως και ενδεχομένως και άλλα πράγματα. Σκεφτείτε πχ αν το "charge record" είναι κάτι που ομαδοποιεί πολλές διελεύσεις με κριτήριο που μπορείτε να θέσετε, υπάρχουν διάφορες πιθανές επιλογές. Πάντως δεν υπάρχει μία μόνο απάντηση και η όποια επιλογή κρίνεται από το αν υποστηρίζει την υλοποίηση των απαιτούμενων λειτουργιών με ταχύτητα, ορθο΄τητα, κλπ.

by (8.5k points)

293 questions

280 answers

285 comments

3.0k users