Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+5 votes
190 views

Μπορείτε σας παρακαλώ να μας διευκρινίσετε, ποιοι θεωρούνται operators ποιοι transportation authorities και ποιοι payment services ; Αν ο operator εργάζεται σε ένα transportation authority , τότε πως διαφοροποιούνται οι λειτουργίες που κάνει ο καθένας και πως χρησιμοποιούν το λειτουργικο ;(ο operator είναι ο λειτουργός του διοδίου πχ γεφυρα ; )

in softeng by (200 points) | 190 views

1 Answer

0 votes

Οι operators είναι οι εταιρίες των αυτοκινητόδρομων. Πχ "Αττικές διαδρομές"
Οι transportation authorities είναι το Υπ.Μεταφορών
Payment services είναι οι τράπεζες

Operator δεν σημαίνει operator του συστήματος μας, αλλά operator του αυτοκινητόδρομου. Μπερδεύει λίγο, αλλά είναι στο πρόγραμμα...

by (8.5k points)

293 questions

280 answers

285 comments

3.0k users