Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
263 views
  1. Τι πρέπει να παραδοθεί στο documentation;
  2. Είναι υποχρεωτικό το deployment script;
  3. Αν έχει χρησιμοποιηθεί το upsource, πρέπει επιπλέον να συμπεριληφθούν οι διδάσκοντες στο github repo;
  4. Τι παραδίδεται υποχρεωτικά από testing;
in saas by (8.8k points) | 263 views

1 Answer

0 votes
  1. Μόνο ένα αρχείο VPP

  2. Οχι

  3. Αν λειτουργεί η σύνδεση με το upsource, όχι υποχρεωτικά. Για παν ενδεχόμενο, δεν είναι τόσο δύσκολο να το κάνετε.

  4. Παραδοτέο testing δεν υπάρχει

by (8.8k points)

301 questions

289 answers

288 comments

793 users