Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
153 views
  1. Τι πρέπει να παραδοθεί στο documentation;
  2. Είναι υποχρεωτικό το deployment script;
  3. Αν έχει χρησιμοποιηθεί το upsource, πρέπει επιπλέον να συμπεριληφθούν οι διδάσκοντες στο github repo;
  4. Τι παραδίδεται υποχρεωτικά από testing;
in saas by (4.1k points) | 153 views

1 Answer

0 votes
  1. Μόνο ένα αρχείο VPP

  2. Οχι

  3. Αν λειτουργεί η σύνδεση με το upsource, όχι υποχρεωτικά. Για παν ενδεχόμενο, δεν είναι τόσο δύσκολο να το κάνετε.

  4. Παραδοτέο testing δεν υπάρχει

by (4.1k points)

232 questions

224 answers

258 comments

2.8k users