Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+1 vote
213 views

Υπάρχουν κρυφά testcases στο takehome exam του Progtech?

in progtech by (460 points) | 213 views

1 Answer

0 votes

Ναι, περίπου 60% των συνολικών test cases είναι κρυφά.

by (9.4k points)

298 questions

287 answers

287 comments

3.2k users