Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+1 vote
163 views

Υπάρχουν κρυφά testcases στο takehome exam του Progtech?

in progtech by (460 points) | 163 views

1 Answer

0 votes

Ναι, περίπου 60% των συνολικών test cases είναι κρυφά.

by (9.4k points)

264 questions

256 answers

274 comments

2.9k users