Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
62 views

Όταν τρέχω την loop_rooms στο terminal για το maze17 βγάζει το παρακάτω μήνυμα:

DeprecationWarning: elementwise comparison failed; this will raise an error in the future.
if visited[i][j+1] == False:

Έτρεξα τον ίδιο κώδικα στο jupyter και δεν πέταξε κανένα warning και το αποτέλεσμα βγήκε σωστό.

in pl1 by (150 points)
edited by | 62 views

1 Answer

0 votes

Μάλλον χρησιμοποιείς numpy. Το warning αυτό (ουσιαστικά λάθος, όπως θα καταλάβεις παρακάτω) μπορείς να το προκαλέσεις ως εξής:

$ python3
Python 3.8.5 (default, May 27 2021, 13:30:53)
[GCC 9.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import numpy as np
>>> a = np.array([1, 2, 3, 4])
>>> b = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
>>> a == b
<stdin>:1: DeprecationWarning: elementwise comparison failed; this will raise an error in the future.
False

Δηλαδή, συγκρίνοντας δύο arrays που έχουν διαφορετικό σχήμα. Αν ο κώδικας που το προκαλεί σε σένα είναι το visited[i][j+1] == False, τότε φοβάμαι ότι έχεις κάνει κάποιο λάθος στην κατασκευή του πίνακα visited.

by (9.4k points)

263 questions

254 answers

274 comments

2.9k users