Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
307 views

Ακούστηκε ότι ο grader τρέχει κι άλλα test cases στα προγράμματα που υποβάλλουμε, πέραν από αυτά που μας εμφανίζει. Θέλω να ρωτήσω εάν μία επιτυχής υποβολή σημαίνει ότι έχουμε περάσει και αυτά τα κρυφά cases.

in pl1 by (360 points)
edited by | 307 views

1 Answer

0 votes

Όχι. Τα test cases που τρέχουν τη στιγμή της υποβολής στον grader είναι τα "δημόσια" test cases. Σας δίνουν μία πολύ καλή αίσθηση του πόσο σωστή και αποδοτική είναι η λύση σας. Εκ των υστέρων θα τρέξουν περισσότερα "κρυφά" test cases και ο τελικός βαθμός σας στην άσκηση θα προκύψει από το σύνολο όλων των test cases, δημόσιων και κρυφών.

by (9.4k points)

293 questions

280 answers

285 comments

3.0k users