Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
183 views

Τι θα περιλαμβάνει η τελική εξέταση; Θα χρειαστεί να γράψουμε κάποιον κώδικα και να τον υποβάλουμε;

in progintro by (200 points)
edited by | 183 views

1 Answer

0 votes

Η τελική εξέταση θα γίνει στο MS Forms. Θα έχει / μπορεί να έχει ερωτήσεις τύπου:

  1. multiple choice, με αρνητική βαθμολογία
  2. ερωτήσεις συσχέτισης (matching), επίσης με αρνητική βαθμολογία
  3. ερωτήσεις ανοιχτού τύπου με σύντομη απάντηση (π.χ. τι τυπώνει το πρόγραμμα;)
  4. ανοιχτού τύπου με απάντηση σύντομο κώδικα
by (9.4k points)

262 questions

254 answers

274 comments

2.9k users