Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
200 views

Μπορεί για παράδειγμα να λάβει και μορφή όπως αυτή που παράγει το jwt του npm?

in softeng by (330 points) | 200 views

1 Answer

0 votes

Ναι, μπορεί.
Είναι πρότυπη και αποδεκτή μορφή.

by (6.7k points)

264 questions

256 answers

274 comments

2.9k users