Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+1 vote
112 views

Στις προδιαγραφές του CLI αναφέρεται πως η παράμετρος format είναι υποχρεωτική για όλες τις κλήσεις. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τις κλήσεις διαχείρισης συστήματος(π.χ. login, logout) ή μόνο τις κλήσεις ανάκτησης δεδομένων;

in softeng by (180 points)
retagged by | 112 views

1 Answer

0 votes

Μόνο στις κλήσεις ανάκτησης δεδομένων. Στις άλλες δεν έχει νόημα.

by (6.7k points)

264 questions

256 answers

274 comments

2.9k users