Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
226 views

Θα ήθελα να ταξινομήσω έναν πίνακα με ακέραιους αριθμούς σε αύξουσα σειρά και για αυτό χρησιμοποίησα (ουσιαστικά αντέγραψα ;-; ) από τις διαφάνειες του μαθήματος την μέθοδο quicksort. Παρόλα αυτά, ο πίνακας τυπώνεται χωρίς καμία αλλαγή. Άλλαξα τις ονομασίες swap και partition γιατί το CodeBlocks τις χρωμάτιζε ως δηλωμένες λέξεις.

#include <cstdio>

void swaping(int &x, int &y){
 int save = x;
 x = y;
 y = save;
}

int partitioning(int A[], int first, int last){
 int x = A[(first + last)/2];
 int i = first, j=last;

 while(true){
  while (A[i] < x) i++;
  while (x < A[j]) j--;
  if (i >= j) break;
  swaping(A[i], A[j]);
  i++;
  j--;
 }
 return j;
}

void quicksort(int A[], int first, int last){
 if(first >= last) return;

 int i = partitioning(A, first, last);
 quicksort(A, first, i);
 quicksort(A, i+1, last);
}

int main(){
 int N;
 scanf("%d", &N);
 int A[N];

 for(int i=0; i<N; i++)
  scanf("%d", &A[i]);

 quicksort(A, A[0], A[N-1]);

 for(int i=0; i<N; i++){
  printf("%d", A[i]);
  printf(" ");
 }
}
in progintro by (540 points)
edited by | 226 views
0

Δεν καλείς σωστά την quicksort. Έχεις κάνει λάθος υπόθεση όσον αφορά το τί είναι τα first και last.

0

Τα στοιχεία του πίνακα στην κλήση εννοείτε;

0

Ετούτο quicksort(A, A[0], A[N-1]); είναι λάθος. Μπορώ να σου πω και με ακρίβεια, αλλά ίσως θες να το βρεις μόνος σου.

Edit: Ναι, το λάθος έχει να κάνει με τα A[0], A[N-1].

0

Οκοκοκοκ ευχαριστώ πολύ, θα το προσπαθήσω μόνος μου αρχικά.

Please log in or register to answer this question.

301 questions

289 answers

288 comments

793 users