Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
–1 vote
485 views

Τι μπορεί να ευθύνεται για κάποιο σφάλμα κατάτμησης;

in progintro by (360 points)
closed by | 485 views
0

[Wikipedia][1]: *In computing, a segmentation fault (often shortened to segfault) or access violation is a fault, or failure condition, raised by hardware with memory protection, notifying an operating system (OS) the software has attempted to access a restricted area of memory (a memory access violation).
[1]: https://en.wikipedia.org/wiki/Segmentation_fault

1 Answer

+1 vote

Η ερώτηση έχει απαντηθεί εδώ (κοίταξε και τα σχόλια των συναδέλφων):
https://courses.softlab.ntua.gr/q2a/109/σφάλμα-κατάτμησης-στον-grader-σειρά-ασκήσεων-3

by (2.9k points)

293 questions

280 answers

285 comments

3.0k users