Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+1 vote
133 views

Στην άσκηση round, η λύση που για κάθε πιθανή πόλη-προορισμό dest,
παίρνει τις αποστάσεις των οχημάτων, source_i:
dest - source_i, αν dest >= source_i, και
N + dest - source_i, αν dest < source_i,
και ελέγχει βάσει των αποστάσεων αυτών, αν υπάρχει 'νόμιμη' ακολουθία
κινήσεων, φαίνεται πως περνάει όλα τα φανερά test cases στον grader.
Ωστόσο, η λύση αυτή περιορίζει τα οχήματα να παίρνουν πάντα την
συντομότερη δεξιότροφη διαδρομή (μήκους <= N - 1) και δεν τα αφήνει
να εκτελούν κύκλους.
Δεν έχω βρει κάποιο λόγο η λύση του προβλήματος να βρίσκεται πάντα
εντός των περιορισμών αυτών και να μην έχουμε 'νόμιμη' ακολουθία
ελαχίστου μήκους αφού επιτρέψουμε σε κάποια οχήματα να κάνουν κύκλους.
Είναι κάτι που ισχύει πάντα αυτό ή τα test cases αφορούν μόνο αυτήν την
περίπτωση για κάποιο λογο;

in pl1 by (160 points) | 133 views

Please log in or register to answer this question.

300 questions

287 answers

287 comments

739 users