Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+7 votes
417 views

Παρακαλούμε να δώσετε μερικές ημέρες παράταση για να λύσουμε όλες τις ασκήσεις Prolog.
Ευχαριστούμε.

in pl1 by (570 points) | 417 views

Please log in or register to answer this question.

301 questions

289 answers

288 comments

796 users