Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+7 votes
398 views

Παρακαλούμε να δώσετε μερικές ημέρες παράταση για να λύσουμε όλες τις ασκήσεις Prolog.
Ευχαριστούμε.

in pl1 by (570 points) | 398 views

Please log in or register to answer this question.

300 questions

287 answers

287 comments

739 users