Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
+7 votes
328 views

Παρακαλούμε να δώσετε μερικές ημέρες παράταση για να λύσουμε όλες τις ασκήσεις Prolog.
Ευχαριστούμε.

in pl1 by (570 points) | 328 views

Please log in or register to answer this question.

264 questions

256 answers

274 comments

2.9k users