Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
369 views

Στην δεύτερη σειρά ασκήσεων για να υλοποιήσουμε τις μεθόδους (στην πρώτη άσκηση) που μπορούμε να δούμε τι θα πρέπει να κάνει η καθεμία;

in progtech by (790 points) | 369 views

1 Answer

0 votes

Move constructor (μια απλή λύση θα ήταν να αναθέσουμε τις τιμές των παραμέτρων της σε άλλες μεταβλητές, σίγουρα γίνεται και με πιο αποδοτικό τρόπο)
getSource επιστρέφει το sh
getSourceCoins επιστρέφει sc
getTarget επιστρέφει th
getTargetCoins επιστρέφει tc
για τον operator<< μπορείς να δείς το παράδειγμα που είχει

by (790 points)

301 questions

289 answers

288 comments

793 users