Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
0 votes
138 views

Στην 3η άσκηση της 1ης σειράς ασκήσεων, υλοποιώ τις συναρτήσεις εντός της κλάσης, αλλά ο compiler μου γκρινιάζει με σφάλματα του τύπου:
- 'data' was not declared in this scope
- invalid use of non-static data member 'stack::place'

όπου τα data και place είναι πεδία του private, το place είναι int και το data είναι πίνακας τύπου T. Δοκίμασα να ορίσω στην κλάση πρώτα το private αλλά τα σφάλματα απλά μειώθηκαν.

Επιπλέον, στο private έχω ένα ακόμη σφάλμα, η περιγραφή του οποίου ίσως δώσει την λύση επομένως δεν ξέρω κατά πόσο συνετό είναι να το πω σε δημόσια ερώτηση.

in progtech by (540 points) | 138 views

1 Answer

+1 vote

Μήπως σχετίζεται με αυτή την ερώτηση?

by (790 points)

294 questions

280 answers

287 comments

3.0k users