Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γλώσσες Προγραμματισμού Ι

https://courses.softlab.ntua.gr/pl1/

Some extra test cases


- vrasidas [r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s];
val it = [r,s,r,s,r,s,r,s] : command list

- vrasidas [r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s];
val it = [r,s,r,s,r,s,r,s] : command list

- vrasidas [r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s,r,r,s,s];
val it = [r,r,s,s] : command list

- vrasidas [s,s,r,r,r,s,s,r,r,r,s,s,r,r,r,s,s,r,r,r,s,s,r,r,r,s,s,r,r,r,s,s,r,r,r,s,s,r,r,r,s,s,r,r,r,s,s,r,r,r,s,s,r,r,r,s,s,r,r,r,s,s,r,r,r,s,s,r,r,r,s,s,r,r,r,s,s,r,r,r,s,s,r,r,r,s,s,r,r,r,s,s,r,r,r,s,s,r,r,r,s,s,r,r,r,s,s,r,r,r,s,s,r,r,r,s,s,r,r,r];
val it = [r,r,r,s,s,r,s,s,r,s,s,r,s,s] : command list

- vrasidas [s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r];
val it = [s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s,r,s,s,s] : command list


- vrasidas [s,s,r,s,r,s,s,r,s,r,s,r,s,s,r,s,r,s,r,s,s,r,s,r,s];
val it = [s,r,s,s,r,s,r,s,s,r,s,s,r,s,s,r,s,s,r,s,r,s,s] : command list

- vrasidas [r,r,r,r,s,r,s,r,s,r,r,r,r,r,r,r,s,r,r,r,r,r,r,s,s,s,s,s,r,r,r,r,r,r,s,s,r,r,s,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,s,s,s,s,r,r,r,r,s,r,s,s,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,s,s,r,r];
val it = [s,r,s,r,s,r,s,s,s,s,r,r,s,s,s,s,s,s,r,s,s,r,r,r,s,s] : command list

- vrasidas [s,s,r,s,r,s,r,s,r,r,r,s,r,r,s,s,r,r,r,r,r,r,s,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,s,r,r,r,r,r,s,r,s,r,r,r,r,s,r,s,r,r,r,r,s,r,s,r,r,s,r,r,r,r,s,r,r,s];
val it = [s,r,r,s,r,s,r,s,r,s,s,r,r,s,r,s,r,s,r,s,s,s,r,s,r,r,s,s] : command list

 

Τελευταία αλλαγή: 16/6/07, 17:33.